Head
 
            Духовният Учител Петър Дънов  
 
 
 

 

Паневритмията е създадена от Учителя Петър Дънов през тридесетте години на ХХ век. Създаването й не е било моментен акт, а процес, продължил около 9 години – време, през което са били оформяни и добавяни отделните й части, за да достигне до завършения вид, в който я познаваме сега.

Думата Паневритмия се състои от три гръцки корена: Пан – всеобщ, всеобхватен; ев – хармонизиращ, уравновесяващ, и ритмус – периодичност на движението. Така че името й я характеризира като Всеобщ хармонизиращ ритъм.

 

 

 

   
 
 

 

Паневритмията е кръгов танц. Състои се от три части: Паневритмия (в тесен смисъл), Слънчеви лъчи, Пентаграм. В нея са съчетани музика и органично свързани с нея движения и текст. Учителя разглежда Паневритмията като „наука за правилните и хармонични движения” и казва, че в тези движения са отразени законите на целия Всемир.
           

В началото е създадена музиката – Учителя е изсвирвал с цигулката си мелодиите, към които са подбирани движения, и впоследствие е създаден текст. За мелодиите Учителя казва, че съдържат в себе си пулсацията на слънчевата светлина и са били използвани в древните светилища при духовните практики и танците на посветени и адепти.


Движенията са плавни и спокойни, за тях Учителя казва, че „са взети от Живата природа”, или ако използваме модерната терминология, това са архетипни движения, познати на всяка човешка душа. Учителя ги нарича просто „естествени движения”.
Текстът на песните представя природни картини, създава красиви образи, на които човешката душа спонтанно откликва. В него са изразени почит и възхищение пред красотата на природата.

 

   
 
 

 

Паневритмията се изпълнява в периодите, когато слънчевото греене е най-благотворно за човека и внася в него не само животворна прана, но и духовна енергия. За нашите географски ширини това е периодът между двете равноденствия: пролетното на 22 март и есенното на 22 септември.

 

Паневритмия се играе веднага след изгрев слънце и най-късно до обед, когато е активен притокът на слънчева енергия към земята.


Влиянието на Паневритмията е многопластово. Ритмичните движения навън, на чист въздух, укрепват физическото тяло. Редовното практикуване на Паневритмия създава правилна стойка на тялото и навик за хармонични, пестеливи и изящни движения. Движенията на Паневритмията натоварват равномерно и ритмично всички мускулни групи и задържат процесите на стареене изобщо в организма, а в частност подобряват еластичността на тъканите.


Ритмичните движения имат оздравителен ефект върху много болести на дихателната система. Подобряването на мускулния тонус и тренираността облекчават работата на сърцето.


Практикуването на Паневритмия успокоява мисълта и внася емоционален баланс. Тя снема емоционалното и умствено напрежение и води до състояние физическо и духовно здраве.

 

   
 
 

 

Освен благотворното въздействие върху физическото тяло, емоциите и ума най-голямото значение на Паневритмията е в развиване на Висшето човешко естество – нещо, към което се стремят всички духовни практики. Проявяват се скритите у човека дарби и способности, развива се интелигентността поради това, че Паневритмията поставя човека във връзка с висшите влияния на Природата и Космоса. Тя му помага да развие заложения у него творчески потенциал.
           

Паневритмия може да бъде практикувана от хора на всички възрасти, без разлика във вероизповедание и социален статут. Детето ще се научи на красиви и пластични движения, нуждаещите се от възстановяване ще се заредят с жизненост и позитивни емоции, философът и интелектуалецът ще могат да разсъждават над значението и смисъла на геометричните форми и идеите, вложени в нея.

 

Кръговите танци не случайно са широко разпространяваща се в последните години практика. Кръгът е символ на цялост и единство. Във времето на социално отчуждение хората търсят начини и форми за обединение и човешки контакт.

 

 

 

   
 
Previous Chapter
Contents
 Next Chapter